Etický kódex

společnosti AGGLU CZ, s.r.o.

Účel

 • Etický kodex představuje souhrn etických a morálních principů, norem a pravidel, které jsou závažné bez výjimky pro každého zaměstnance společnosti AGGLU CZ, s.r.o. (dále jen AGGLU CZ). Nerespektování kodexu ze strany zaměstnanců se považuje za závažné porušení pracovní disciplíny.
 • Cílem Etického kodexu je zabezpečit korektní chování všech zaměstnanců AGGLU CZ mezi sebou navzájem, vůči zákazníkům, společnosti samotné i vnějšímu prostředí a tím přispět k tomu, aby se AGGLU CZ stala dlouhodobě uznávanou a důvěryhodnou společností.
 • Cílem Etického kodexu je též budovat pozitivní vztah zaměstnanců ke značce AGGLU CZ.
 • AGGLU CZ ve svých podnikatelských aktivitách důsledně dodržuje všechny zákony, nařízení a vyhlášky platné na území Slovenské republiky a Evropské unie.
 • AGGLU CZ se nedopouští korupce, respektuje pravidla hospodářské soutěže a podporuje korektní podnikatelské prostředí.

Vystupování vůči zaměstnancům

 • AGGLU CZ důsledně dodržuje Zákoník práce a všechny ostatní právní normy platící v pracovněprávní oblasti.
 • AGGLU CZ si uvědomuje, že její rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovědnosti a loajality zaměstnanců. Váží si každého zaměstnance, který prokáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všichni měli vytvořené optimální podmínky na svůj další odborný růst a důstojné podmínky na práci.
 • AGGLU CZ se zavazuje vyhnout jakékoliv diskriminaci při přijímání, odměňovaní, kariérním růstu či uvolňování zaměstnanců.
 • AGGLU CZ dbá o to, aby systém odměňování zaměstnanců byl odborný a spravedlivý.
 • AGGLU CZ důsledně dodržuje všechny předpisy spojené s ochranou zdraví a bezpečnosti při práci. Zároveň od každého zaměstnance vyžaduje, aby bezvýhradně respektoval bezpečnostní předpisy a normy a dbal, aby svým konáním neohrozil sebe, spoluzaměstnance anebo zákazníky.
 • AGGLU CZ považuje za nepřípustné, aby její zaměstnanci požívali alkohol či omamné látky během pracovního času anebo před nástupem do práce.
 • AGGLU CZ se nebrání žádné konstruktivní a slušné kritice ze strany zaměstnanců, která přispívá k rozvoji společnosti, případně ji ochrání před morální a materiální škodou.
 • AGGLU CZ garantuje, že nikdo nebude diskriminovaný, jestli informuje vedení o nemorálních anebo nelegálních aktivitách, které by se vyskytly ve společnosti.

Vystupování vůči zákazníkům

 • AGGLU CZ je zákaznicky orientovaná společnost a snaží se udělat všechno pro to, aby byl zákazník s jejími službami, dodávkami a servisem spokojený.
 • AGGLU CZ usiluje o dlouhodobou spokojenost svých zákazníků, a proto musí být její služby a zboží spolehlivé, kvalitní a za přiměřenou cenu.
 • Každý zaměstnanec má povinnost usilovat o získání důvěry zákazníka a nikdo nesmí s touto důvěrou hazardovat. Proto se vždy chová k zákazníkovi eticky, profesionálně, zdvořile, čestně a vstřícně.
 • Pokud není možné splnit zákazníkovo přání anebo poskytnout požadovanou službu či dodržet dohodnutý termín anebo jiné podmínky, je třeba zákazníka co nejdříve a pravdivě informovat a hledat řešení, které by bylo pro zákazníka přijatelné.
 • Zákazník obvykle nemá odborné znalosti, informace a technické zručnosti jako zaměstnanec AGGLU CZ a tuto situaci ve vztahu k zákazníkovi není dovolené zneužívat, obzvlášť ne na uvedení zákazníka do omylu s cílem získat na jeho úkor prospěch.
 • V případě, že je chování zákazníka vůči zaměstnanci vulgární anebo urážlivé, má zaměstnanec právo slušně ho požádat o ukončení komunikace a řešit vzniklou situaci prostřednictvím svého nadřízeného.

Vystupování vůči obchodním partnerům

 • AGGLU CZ dbá, aby si v podnikatelském prostředí i ve veřejnosti získala a udržela pověst spolehlivé a důvěryhodné společnosti. Proto se ke svým obchodním partnerům chová vždy korektně, otevřeně a čestně.
 • AGGLU CZ poskytuje svým obchodním partnerům vždy pravdivé a úplné informace, které jsou nevyhnutelné pro uzavření smlouvy o obchodní anebo jiné spolupráci. Pravdivost a korektnost očekává i od svých obchodních partnerů.
 • AGGLU CZ zachovává diskrétnost o informacích, které získala od svých obchodních partnerů.
 • AGGLU CZ se zavazuje ve vztahu ke svým obchodním partnerům dodržovat všechny dohodnuté smlouvy. Jestli však nějaké nepředvídané okolnosti zabrání splnění smluvních podmínek, urychleně informuje o tom příslušného partnera a hledá řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany.

Vystupování vůči konkurenci

AGGLU CZ považuje konkurenční firmy za rovnocenné profesionální partnery a hospodářskou soutěž za přirozenou součást podnikání. Respektuje a podporuje férová pravidla konkurenčního boje a nedopouští se nekalých praktik. Na domácím a zahraničním trhu se zásadně prosazuje jen vysokou kvalitou svých produktů. Se všemi konkurenty jedná jako s rovnocennými subjekty.

Zásady konání zaměstnanců

 1. Všeobecné zásady
 • Každý zaměstnanec AGGLU CZ se při výkone svého povolání chová čestně, řídí se platnými zákony a vynakládá maximální úsilí, aby odvedl kvalitní práci, průběžně se vzdělává a zdokonaluje a řídí se platnými zákony, předpisy a normami.
 • Každý zaměstnanec AGGLU CZ je zároveň i jejím reprezentantem, proto ve styku se zákazníkem a v obchodních jednáních koná tak, aby nepoškodil majetek a dobré jméno společnosti.

Každý zaměstnanec musí být loajální vůči AGGLU CZ, při své práci musí dbát na ochranu oprávněných zájmů společnosti, svých zákazníků, obchodních partnerů a svých spoluzaměstnanců.

 1. Etika komunikace a vzájemné vztahy zaměstnanců
 • Každý zaměstnanec AGGLU CZ při komunikaci respektuje lidskou důstojnost jiného člověka, zásady slušného chování a zákaz jakékoliv diskriminace.
 • Každý zaměstnanec komunikuje se spoluzaměstnanci, zákazníky a jinými osobami zdvořile, tolerantně a čestně.
 • Je nepřípustná jakákoliv forma fyzického a psychického obtěžování včetně sexuálního obtěžování, ponižování či pomlouvání.
 • Zaměstnanec nepomlouvá své kolegy a chová se tak, aby na pracovišti nevyvolával konflikty, případně se jim vyhnul. Jestli však vznikne problém anebo konflikt v mezilidských vztazích, musí vynaložit všechno úsilí, aby se tento konflikt vyřešil pokojným a kulturním způsobem. Jestli zaměstnanec toto nedodržuje, podle závažnosti přestupku s ním může být s okamžitou platností ukončený pracovní poměr.
 • Zaměstnanec se vyhýbá konfliktům se zákazníky. Jestli přece vznikne problém v komunikaci se zákazníkem a zaměstnanec ho neumí sám vyřešit, ihned požádá o pomoc při jeho řešení svého nadřízeného.
 • Zaměstnanec nadřízeným prokazuje přiměřenou úctu a respekt, svědomitě, důsledně a efektivně si plní svěřené úlohy.
 • Nadřízený ve vztahu k podřízeným přistupuje v plné úctě a důstojnosti, rozumně a spravedlivě rozděluje pracovní úlohy, hodnotí čestně, objektivně a spravedlivě, nezneužívá pravomoci nadřízeného vůči podřízeným.
 • Zaměstnanci si navzájem projevují úctu a toleranci, pomáhají spolupracovníkům a vytvářejí dobrou atmosféru na pracovišti.
 • Jestli výjimečně dojde ke vzniku konfliktů, každý zaměstnanec vyvíjí maximální úsilí, aby se tyto konflikty řešili uvnitř společnosti.
 1. Vystupování zaměstnanců navenek, poskytování informací
 • Na veřejnosti poskytuje zaměstnanec o AGGLU CZ jen takové informace, které jsou veřejně dostupné anebo jsou určené na zveřejnění. Není dovolené bez výslovného souhlasu vedení zveřejňovat žádné neveřejné informace, zejména informace označené jako interní, důvěrné anebo tajné.
 • Zaměstnanec nesmí veřejně poškozovat dobré jméno AGGLU CZ, managementu anebo jiných zaměstnanců, a to zejména poskytováním nepravdivých anebo zavádějících informací.
 • Každý zaměstnanec musí zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech společnosti i po skončení pracovního poměru.
 • Jestli se zaměstnanec angažuje v některé politické straně anebo hnutí, dělá tak jako soukromá osoba, a ne jako zaměstnanec AGGLU CZ. Vykonávat soukromé politické aktivity v prostorech AGGLU CZ anebo v pracovním čase anebo jejím jménem je nepřípustné.
 1. Konflikt zájmů, zneužití informací a postavení
 • Konflikt zájmů vzniká tehdy, jestli se soukromý zájem zaměstnance dostane do rozporu s jeho pracovními povinnostmi, zájmem AGGLU CZ anebo jejími obchodními partnery. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu zaměstnance, jeho rodinu, blízké osoby a právnické anebo fyzické osoby, s kterými měl anebo má obchodní vztahy.
 • Každý zaměstnanec je povinný předcházet konfliktu zájmů.
 • Jestli vznikne konflikt zájmů anebo jestli má zaměstnanec pochybnosti, či se nedostane do konfliktu zájmů, písemně předloží žádost o řešení přímému nadřízenému.
 • Je zakázané zneužívat důvěrné anebo jiné informace získané při práci ve společnosti pro vlastní podnikatelské činnosti anebo podnikatelské činnosti třetích osob. Za důvěrné se považují všechny informace, které nejsou AGGLU CZ zveřejňované.
 • Zaměstnanec může vykonávat výdělečnou činnost ve shodném anebo příbuzném oboru souvisejícím s výkonem své práce anebo předmětem činnosti AGGLU CZ pouze s předcházejícím písemným souhlasem společnosti.
 1. Úplatky a dary
 • Zaměstnanec AGGLU CZ nesmí poskytovat ani přijímat úplatky.
 • Zaměstnanec AGGLU CZ se vyhýbá situacím, které by ho zavazovali splnit nějaké osobě anebo firmě přání v rozporu se zájmy AGGLU CZ anebo jejími zákazníky.
 • Zaměstnanec nesmí přijmout ani dar či jinou výhodu od osob, které jsou obchodními partnery společnosti anebo usilují o to, aby se jimi stali a které by zaměstnance zavazovali.
 • Pokud se dar nedá odmítnout anebo jeho odmítnutí by bylo neúčelné, je zaměstnanec povinný o daru informovat svého nadřízeného a jestli hodnota daru přesáhne sumu 20 EUR, odevzdat ho společnosti.
 • Jestli poskytnutí daru přímo souvisí s nákupem zboží anebo služby, patří takovýto dar bez ohledu na jeho hodnotu a povahu AGGLU CZ a zaměstnanec je povinný oznámit ho nadřízenému a odevzdat společnosti.
 • Obchodní obědy anebo večere, outdoorové akce a jiná podobná střetnutí nesmí překročit míru přiměřenou postavení zaměstnance a významu projednávané věci, musí být předem schválené nadřízeným pracovníkem a účast na nich nesmí zaměstnance zavazovat anebo motivovat k rozhodnutí anebo jinému konání ve prospěch dárců.
 • Osoba, která se pokouší o korupci, musí být na nepřijatelnost takovéhoto jednání bezodkladně upozorněna a pokud to nerespektuje, musí s ní být přerušené všechny obchodní kontakty.
 1. Využívání majetku AGGLU CZ
 • Zaměstnanci chrání hmotný i nehmotný majetek AGGLU CZ. Majetek představuje zařízení, stroje, přístroje, inventář, zboží, zásoby apod., ale i know-how, neveřejné obchodní, ekonomické a technické informace, licence, práva a jiné informace.
 • Jestli hrozí nebezpečí vzniku škody na majetku společnosti, je každý zaměstnanec povinný podle svých možností a schopností pokusit se tuto škodu odvrátit a pokud to není v jeho silách, je povinný na tuto skutečnost upozornit své nadřízené anebo jiné osoby, které jsou schopné této škodě zabránit anebo ji aspoň zmírnit.
 • Zaměstnanci nepoužívají majetek AGGLU CZ na soukromé účely. Při používání služebních telefonů, mobilů, aut, počítačů a ostatního majetku musí dodržovat interní předpisy.
 • Pracovní čas zaměstnance je též majetkem společnosti, zaměstnanci ho proto nevyužívají na vybavování soukromých záležitostí bez výslovného souhlasu nadřízeného.
 • V případě prokázaného poškození anebo zneužití majetku AGGLU CZ (včetně know-how, úniku informací v prospěch konkurence anebo třetích osob, zneužití ve vlastní prospěch, ztráty a poškození hmotného majetku) úmyslným zaviněním anebo nedbalým konáním, může AGGLU CZ vymáhat od zaměstnance škodu, která tímto konáním vznikla.
 • Zaměstnanec nesmí zneužít majetek AGGLU CZ k vlastnímu obohacení, například přisvojením si ceny anebo její části za zboží anebo službu a jejím neodvedením do pokladny AGGLU CZ.

Používáním stránek provozovaných Agglu souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby.

Souhlasím Více info